OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPONSORSKICH GROND MEDIA

 

§1 [Postanowienia ogólne]

 

 1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług (zwane dalej „OWŚU”), mają zastosowanie do wszelkich stosunków prawnych, związanych ze zleceniami zawartymi pomiędzy Krzysztofem Kogutem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GROND MEDIA KRZYSZTOF KOGUT, ul. Kościelna, nr 19C, lok. 102, 60-536 Poznań, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6060025515, REGON: 369082822, zwanym dalej Wykonawcą, a kontrahentami (zwanymi dalej Zamawiającymi), chyba że strony transakcji postanowią inaczej, na mocy odrębnego, pisemnego porozumienia.
 2. Przez Zamawiającego należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz osobę fizyczną.
 3. OWŚU stanowią integralną część wszelkich ofert, prospektów i informacji Wykonawcy, zamówień Zamawiającego oraz umów, zleceń i obowiązują przez cały okres trwania współpracy. Zamawiający podpisując Zlecenie potwierdza, że zna i akceptuje OWŚU oraz wyraża zgodę na ich obowiązywanie w ramach łączącego Strony stosunku prawnego.
 4. W przypadku stosowania wzorca umownego przez Zamawiającego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, jeśli na jego obowiązywanie w ramach łączącego Strony stosunku prawnego zgodę na piśmie pod rygorem nieważności wyraził Wykonawca.
 5. O ile Wykonawca nie zastrzegł inaczej, propozycja świadczenia usług złożona Zamawiającemu przez Wykonawcę, ważna jest 30 dni od dnia jej wysłania przez Wykonawcę.
 6. Żadna informacja, propozycja, prospekt czy oferta przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę nie stanowi wiążącej Wykonawcę oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Przesłane  przez Zamawiającego zamówienie musi zawierać szczegółowe informacje o zamawianym produkcie lub usłudze w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez  Zamawiającego warunków realizacji zlecenia.
 8. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego zlecenia i jego przyjęcia przez Wykonawcę. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę za pośrednictwem faxu, poczty lub wiadomości e-mail.
 9. Samo złożenie zamówienia nie wiąże Wykonawcy, a brak odpowiedzi Wykonawcy na zamówienie nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 10. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Zamawiający związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne przedstawienie uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia.
 11. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Wykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej albo zachowań Zamawiającego lub osób trzecich (w tym dostawców Wykonawcy), świadczenie usług jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. O fakcie takim Wykonawca poinformuje Zamawiającego.

 

§2 [Warunki płatności]

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się uregulować wynagrodzenie Wykonawcy terminowo, zgodnie z warunkami ustalonymi każdorazowo między Stronami w Zleceniu.

 

§3 [Realizacja usług]

 

 1. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje usługi na rzecz Zamawiającego w umówionym terminie na skutek przeszkody powstałej z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. z powodu nieterminowej dostawy produktu przez dostawców Wykonawcy, siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Wykonawcy – np. braku prądu, opóźnień transportowych i celnych, szkód transportowych, w tym blokad dróg, ograniczeń czasowych w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedoborów materiałowych i surowcowych – termin realizacji usługi ulega automatycznemu przedłużeniu o czas trwania tej przeszkody.
 2. W przypadku konieczności akceptacji przez Zamawiającego przedmiotu Zlecenia, Zamawiający zobowiązuje się do jego akceptacji lub zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń, w terminie wskazanym w Zleceniu. Brak zgłoszenia zastrzeżeń w tym terminie będzie rozumiany przez Strony jako akceptacja przygotowanych przez Wykonawcę materiałów, treści itp.
 3. Wykonawca może powierzyć realizację Zlecenia osobom trzecim.

 

§4 [Niewykonanie zobowiązania przez Zamawiającego]

 

 1. Jeżeli Zamawiający nie wypełnia należycie swoich zobowiązań w zakresie zapłaty ceny, lub jej części, w tym zwłaszcza nie dokonuje zapłaty ceny lub jej części w umówionej wysokości w ustalonym terminie, Wykonawca może także:
  1. wyznaczyć dodatkowy termin do zapłaty, a po bezskutecznym jego upływie odstąpić od umowy;
  2. żądać od Zamawiającego naprawienia szkody wynikłej z niewykonania przez niego zobowiązania;
  3. żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

 

§5 [Zasady odpowiedzialności Wykonawcy]

 

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność jedynie za stratę poniesioną przez Zamawiającego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona. W razie wątpliwości, odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje również wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników Wykonawcy, jego przedstawicieli oraz osób, którym powierzono wykonanie usługi.

 

§6 [Poufność]

 

 1. Wszelki informacje, o jakich strony dowiedziały się na etapie negocjowania, zawierania, lub wykonywania umowy, a które zostały przekazane jednej stronie przez drugą z zastrzeżeniem poufności, nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 2. Powyższy obowiązek rozciąga się zwłaszcza na przedstawicieli, pełnomocników i pracowników strony.
 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, w których strona będzie zobowiązana do ujawnienia określonych informacji poufnych zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną.

 

§7 [Prawa autorskie do utworów dostarczanych przez Zamawiającego]

 

 1. Jeżeli do realizacji Zlecenia konieczne jest przekazanie uzgodnionych między Stronami materiałów reklamowych i merytorycznych przez Zamawiającego, Zamawiający dostarczy je w terminie uzgodnionym między Stronami. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego materiałów w terminie uzgodnionym między Stronami, termin realizacji Zlecenia przez Wykonawcę, wydłuża się o czas opóźnienia Zamawiającego w dostarczeniu materiałów.
 2. Zamawiający przesyłając jakiekolwiek utwory do Wykonawcy potwierdza tym samym, iż przysługują mu prawa autorskie oraz prawa pokrewne do wszelkich przekazanych Wykonawcy materiałów reklamowych i merytorycznych. Zamawiający zapewnia także tym samym, że żaden z elementów materiałów, ani materiały jako całość nie będą naruszały jakichkolwiek praw osób trzecich ani chronionej prawem lub na podstawie stosunku prawnego tajemnicy. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe zapewnienia i oświadczenia, w tym za naruszenie praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez Wykonawcę z materiałów, o których mowa w niniejszym postanowieniu lub ich rozpowszechnianiem. Materiały te nie będą także naruszać norm obowiązującego prawa, w szczególności prawa nieuczciwej konkurencji, dóbr osobistych, praw do wizerunku itp.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonania Zlecenia, a w szczególności do terminowego dostarczania własnych materiałów i informacji, niezbędnych do organizacji i prowadzenia działań reklamowych.
 4. Zamawiający akceptuje fakt, iż w przypadku zgłoszenia wobec Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw, o których mowa w ust. 2 powyżej, a także dóbr osobistych osób trzecich, zwolni on Wykonawcę z odpowiedzialności przejmując realizację roszczeń i prowadzenie sporu. Jeśli okaże się to konieczne, Zamawiający przystąpi do postępowania w charakterze strony lub interwenienta ubocznego.

 

§8 [Postanowienia końcowe]

 

 1. Strony winny dążyć do polubownego rozstrzygania sporów.
 2. Jakiekolwiek spory mogące powstać na tle niniejszych OWŚU oraz umów i zamówień Strony poddają pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu, właściwemu według siedziby Wykonawcy.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich umów zawartych z udziałem Wykonawcy z wykorzystaniem niniejszych OWŚU jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWŚU zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.
 5. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek postanowienia niniejszych OWŚU nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień OWŚU oraz umów realizowanych na ich podstawie. W takim przypadku w miejsce postanowienia bezskutecznego albo niewykonalnego obowiązuje postanowienie, które najpełniej oddaje cel zawarcia przez strony umowy z wykorzystaniem OWŚU.