KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

ANDRZEJ SZYMANEK, prezes zarządu, dyrektor generalny Veolia Industry Polska Sp. z o.o.


Wyrażam głębokie przekonanie, że każde takie działanie jest potrzebne, ponieważ stanowi nie tylko cenne źródło wiedzy i kierunków potencjalnego rozwoju dla samych firm z obszaru FM, ale przede wszystkim jest istotne z punktu widzenia potencjalnych odbiorców tychże usług. Może ono stanowić początek dyskusji i wreszcie realnych działań w kierunku wyodrębnienia obszarów, które mogłyby być objęte tego typu usługami, bez względu na to, czy odbędzie się to w ramach własnej organizacji, czy też poprzez podmioty zewnętrzne.

Należy w tym miejscu podkreślić, że rynek usług FM oprócz trendu wzrostowego przechodzi również transformację w aspekcie jakościowym. Coraz więcej odbiorców traktuje bowiem ten zakres usług nie tylko jako element gwarantujący bezpieczeństwo techniczne obiektów ale również, przy wsparciu odpowiedniego partnera, jako swoiste narzędzie np. do zwiększania efektywności energetycznej obiektów. Przekłada się to bezpośrednio nie tylko na realne oszczędności, a tym samym na wzrost konkurencyjności danej firmy, ale i na zmniejszenie jej negatywnego oddziaływania na środowisko, a w konsekwencji poprawę wizerunku.

To jest właśnie idea, która według nas powinna wyznaczać kierunek dla dalszego rozwoju firm oferujących usługi z obszaru FM. Świadczenie tych usług na rzecz innych podmiotów nie powinno być celem samym w sobie, lecz narzędziem do zwiększenia ich efektywności energetycznej, konkurencyjności i bezpieczeństwa technicznego.