OGÓLNY REGULAMIN WYDARZENIA

1. Przedmiot Regulaminu

a. Niniejszy dokument stanowi regulamin wydarzenia (Event) i określa zasady uczestnictwa w nim. W przypadku istnienia innych dokumentów, takich jak opis Eventu, regulamin obiektu, formularz zgłoszeniowy lub zlecenie usług związanych z Eventem, Regulamin uzupełnia te dokumenty i jest wiążący w zakresie nieuregulowanym przez nie.

b. Wydarzenie jest organizowane przez:

GROND MEDIA Krzysztof Kogut
ul. Bystra 8b
61-366 Poznań, Wielkopolskie
NIP: 606-00-25-515

lub podmioty wskazany w opisie Eventu lub formularzu zgłoszeniowym (Organizator).

c. Regulamin obowiązuje na różnych rodzajach Eventów, takich jak kongresy, konferencje, zjazdy, turnieje, spotkania, sympozja, konwencje, fora, szkolenia, wystawy, targi, bale, bankiety, koncerty i inne wydarzenia sportowe, kulturalne lub artystyczne. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez udział w Eventcie lub dokonanie opłaty za uczestnictwo lub usługi z nim związane.

d. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, chyba że Organizator udzieli indywidualnej zgody na uczestnictwo innych osób. W przypadku uczestnictwa osób poniżej 13 roku życia, za przestrzeganie warunków Regulaminu odpowiada ich prawny opiekun.

e. W przypadku nabycia prawa do uczestnictwa w Eventcie za pośrednictwem innych podmiotów, Uczestnicy są również związani warunkami nabycia określonymi przez te podmioty.

2. Rejestracja i uczestnictwo w Eventcie

a. Aby wziąć udział w Eventcie, Uczestnik musi się zarejestrować poprzez formularz zgłoszeniowy dostarczony Organizatorowi za pomocą systemu rejestracji online lub innego wskazanego przez Organizatora sposobu. W przypadku Eventów odpłatnych, warunkiem uczestnictwa lub uzyskania dodatkowych usług z nim związanych może być zamówienie, wniesienie opłaty lub okazanie biletu wstępu.

b. Organizator określa w formularzu zgłoszeniowym lub zamówieniu wymagane dane i informacje Uczestnika. Jeśli jest to konieczne ze względu na charakter Eventu, Organizator może dodatkowo wymagać weryfikacji lub uzyskania zgody na przetwarzanie danych lub określony termin zgłoszenia.

c. Jeśli Uczestnik dokonuje rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadza dane tej osoby, musi mieć odpowiednie upoważnienia do rejestracji. W przypadku rejestracji wielu osób, każda osoba powinna dokonać odrębnej rejestracji (z osobnym kontem/adresem e-mail), lub wyrazić w drodze potwierdzenia chęć udziału w wydarzeniu.

d. Dla niektórych rodzajów uczestników, takich jak dziennikarze, wystawcy, goście, prelegenci lub nabywcy usług Strefy VIP/Premium, Organizator może ustalić specjalne zasady rejestracji lub dostępu, w tym rejestrację przez Organizatora lub stosowanie dodatkowych identyfikatorów potwierdzających prawo do określonych usług (np. fotografia).

e. Informacje i oświadczenia związane z uczestnictwem w Eventcie lub zamówieniem dodatkowych usług będą przesyłane na adres e-mail Uczestnika. Zmiana adresu wymaga powiadomienia Organizatora.

f. Dane Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która jest integralną częścią Regulaminu.

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników

a. Organizator zapewnia Uczestnikowi dostęp do odpowiednich części obiektu, w którym Event ma miejsce oraz odpowiednią formę uczestnictwa i kontaktu z innymi uczestnikami. Anonimowy udział w Eventcie jest wykluczony, za wyjątkiem sytuacji, w których Organizator wyrazi na to zgodę.

b. Organizator może identyfikować Uczestników za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji online lub identyfikatorów imiennych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i weryfikacji uprawnień. Organizator ma prawo kontroli tożsamości Uczestnika.

c. Przebieg Eventu może być utrwalany fotograficznie i za pomocą urządzeń audio/wideo oraz transmitowany w różnych mediach. Uczestnictwo w Eventcie jest jawne, a więc obraz Uczestnika może być udokumentowany i wykorzystany w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z Eventem, innymi wydarzeniami oraz działalnością Organizatora.

d. Organizator zakłada, że Uczestnik akceptuje możliwość utrwalenia i wykorzystania swojego wizerunku jako uczestnika Eventu. Jeśli Uczestnik nie akceptuje takiego wykorzystania, powinien to zgłosić Organizatorowi.

e. Jeśli Uczestnik przekazuje Organizatorowi materiały w związku z uczestnictwem w Eventcie, takie jak rzeczy, biogramy, fotografie, grafiki lub nagrania, Organizator oraz sponsorzy i partnerzy Eventu mogą korzystać z tych materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem, pod war

unkiem poszanowania praw autorskich i innych praw osób trzecich.

4. Odpowiedzialność Uczestników

a. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas Eventu oraz za wszelkie szkody wyrządzone innym Uczestnikom, Organizatorowi lub osobom trzecim w trakcie uczestnictwa w Eventcie.

b. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu obiektu, w którym odbywa się Event, jak również wszelkich przepisów prawa obowiązujących w tym miejscu.

c. Uczestnik jest odpowiedzialny za swoje osobiste mienie, które przyniósł ze sobą na teren Eventu.

5. Rezygnacja i Zmiana Uczestnictwa

a. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Eventcie, o ile obowiązują go zasady zawarte w regulaminie Eventu dotyczące rezygnacji. Organizator może określić terminy i warunki rezygnacji oraz związane z nią opłaty. Jeśli te nie są dostępne obowiązuje zasada:

Dla uczestników:Bezpłatne odwołanie do 60 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia.
Powyżej 60 dni obowiązuje pełna odpłatność za udział.

Dla sponsorów: kwestie regulują oddzielne ustalenia

b. W przypadku rezygnacji Uczestnika, Organizator ma prawo do zwrotu opłaty za uczestnictwo lub jej części, ale może potrącić opłaty manipulacyjne lub inne koszty związane z rezygnacją.

c. Jeśli Uczestnik chce dokonać zmiany swojego uczestnictwa lub danych osobowych, musi to zgłosić Organizatorowi zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie Eventu lub na stronie internetowej Eventu.

6. Postanowienia Końcowe

a. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym momencie. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach i będą związani nowym Regulaminem.

b. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika lub innych istotnych okoliczności, Organizator może odmówić dostępu do Eventu lub usług z nim związanych bez zwrotu opłat.

c. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Eventcie lub wykonaniem usług z nim związanych będą rozstrzygane na podstawie prawa obowiązującego w miejscu siedziby Organizatora.

d. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od chwili opublikowania i obowiązuje do czasu zakończenia Eventu oraz rozliczenia wzajemnych świadczeń.

e. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem za pomocą dostępnych środków komunikacji.

Opublikował:

Krzysztof Kogut

Redaktor Naczelny magazynu “Obiekty”
krzysztof.kogut@obiekty.org
www.obiekty.org
+48 608 852 900
ul. Bystra 8b
61-366 Poznań, Wielkopolskie

NIP: 606 002 55 15