KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Katarzyna Błaszkiewicz, Dyrektor ds. rozwoju biznesu w PZN Sp.z o.o.


Myślę, że opracowanie POTOB przede wszystkim uspójni wiedzę i terminologię nie tylko po stronie dostawców usług, ale też zwiększy świadomość i zakres kupowanych usług po stronie organizacji odbiorczych. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień i kosztownej nauki na błędach.

Cieszę, się, że pośród wielu ekspertów swój wkład do opracowania wnosi również Michał Bujarski, dyrektor pionu techniki PZN, który aktywnie uczestniczy w pracach związanych z opracowaniem publikacji POTOB. Warto podkreślić, że PZN jako kluczowy ogólnopolski dostawca usług FM od wielu lat angażuje się w ich rozwój i profesjonalizację. Wierzymy, że skorzystają na tym wszyscy uczestnicy rynku.