Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu internetowego www.obiekty.org

§1 Przedmiot Regulaminu

W niniejszym Regulaminie Usługodawca określa zasady i warunki korzystania z funkcjonalności w ramach oferowanego Serwisu. W szczególności jest to określenie rodzaju i zakresu usług, warunków świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz rodzajów treści dostarczanych przez Usługodawcę. W niniejszym Regulaminie Usługodawca określa także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę w ramach Serwisu są realizowane w oparciu o postanowienia Regulaminu.

§2 Słownik pojęć

 • Aplikacja – aplikacja mobilna dostarczana przez Joomag, która jest jedną z form dostępu do usług świadczonych w ramach Serwisu,
 • Newsletter – usługa realizowana przez Usługodawcę w celu marketingu usług własnych, tj. przede wszystkim poprzez dostarczanie informacji handlowych.
 • Polityka prywatności – dokument publikowany w ramach Serwisu, który określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługobiorcę.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, tj. regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy.
 • Serwis – zorganizowana platforma informacyjno-informatyczna, dostępna w sieci Internet, tj.  www.obiekty.org, poprzez którą Usługodawca oferuje usługi.
 • Strony – łącznie Usługobiorca i Usługodawca.
 • Usługi – usługi oferowane przez Usługodawcę poprzez Serwis w rozumieniu Ustawy, tj. m. in. bez fizycznej obecności stron (na odległość) oraz na żądanie Usługobiorcy. W przypadku Serwisu usługami są:

usługi nieodpłatne:

 • rejestracja i utrzymanie kont użytkowników,
 • prezentacja niektórych treści branżowych (w tym pakiet OBIEKTY BUSINESS), a w tym dostęp przez Aplikację,
 • Newsletter,

usługi odpłatne:

 • zakup pełnej treści magazynu Obiekty, jak i innych magazynów publikowanych w ramach Serwisu w formie drukowanej, jak i elektronicznej,
 • sprzedaż biletów na eventy branżowe,
 • płatny mailing związany organizacyjnie z eventami bądź innymi Usługami,
 • sprzedaż powierzchni reklamowej.

Usługobiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną mowa jest o osobie fizycznej w wieku powyżej 13 lat, wizytująca lub korzystającą z Serwisu, posiadającą profil (tj. konto Użytkownika) lub nieposiadającą profilu w ramach Serwisu (dalej także jako: Użytkownik).

Usługodawca – Krzysztof Kogut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: GROND MEDIA KRZYSZTOF KOGUT z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 19c/102 (60-536 Poznań), NIP: 6060025515, REGON: 369082822, tj. administrator Serwisu.

Ustawa – ustawo o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

§3 Postanowienia ogólne 

Usługodawcą świadczącym Usługi na podstawie Regulaminu jest Krzysztof Kogut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: GROND MEDIA KRZYSZTOF KOGUT z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bystrej 8b (61-366 Poznań), NIP: 6060025515, REGON: 369082822.

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy poprzez dane wskazane w punkcie poprzedzającym, jak i poprzez:
adres mailowy: kontakt@media.obiekty.org
telefon kontaktowy: +48 608 852 900

Usługodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności agencji reklamowych, działalności agencji informacyjnych, strategii działalności marketingowej, publikowania książek oraz broszur w postaci drukowanej lub elektronicznej, a także wydawania gazet, czasopism, broszur reklamowych, katalogów i innych materiałów reklamowych w postaci drukowanej lub elektronicznej.

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, a Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy.

Usługobiorca korzystając z Usług oferowanych przez Usługodawcę każdorazowo oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przed zamówieniem Usług, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Usługodawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie i publikuje go w ramach Serwisu.

§4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

Osoby niepełnoletnie, tj. osoby w wieku od 13 do 18 lat, będące Użytkownikami Serwisu są zobowiązane do uzyskania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego i przedstawią ją na każdorazowe wezwanie Usługodawcy.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę nieodpłatnie, jest zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu i z chwilą faktycznego rozpoczęcia korzystania z nieodpłatnych funkcjonalności Serwisu.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie usług odpłatnych, jest zawarta z chwilą uzgodnienia przez Strony rodzaju i zakresu świadczonych usług, akceptacji Regulaminu i przyjmuje formę elektroniczną.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie usług świadczonych nieodpłatnie, może być rozwiązana w każdym czasie. Jednocześnie wskazuje się, że usunięcie konta Użytkownika w ramach Serwisu wiąże się z utratą większości oferowanych funkcjonalności.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie usług świadczonych odpłatnie, może być rozwiązana w każdym czasie. Wskazuje się jednak, że skorzystanie z tego prawa nie niweczy ewentualnych skutków prawnych powstałych zobowiązań, a w tym skutków o charakterze cywilnoprawnym i związanych z nimi płatności.

Usługodawca jest upoważniony do zablokowania i usunięcia konta Użytkownika lub rozwiązania Umowy z Usługobiorcą w przypadku, gdy Usługobiorca lub Użytkownik naruszy Regulamin, dostarczy treści o charakterze bezprawnym, naruszy prawa własności intelektualnej Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, którzy publikują swoje treści w ramach Serwisu, naruszy zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu lub naruszy przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Za treści o charakterze bezprawnym uznaje się przede wszystkim treści:

wulgarne i obraźliwe,
nawołujące do nienawiści,
propagujące ideologie totalitarne,
treści zachęcające do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
treści, które w inny sposób naruszają powszechnie obowiązujące prawo.

Za działania bezprawne należy rozumieć w szczególności zachowania polegające na:
dopuszczeniu się czynu zabronionego pod groźbą kary za przestępstwo lub wykroczenie, a także przestępstwo lub wykroczenie skarbowe mające związek z

Serwisem, próbie łamania haseł i loginów innych Użytkowników lub Usługobiorców, a także działania dążące do uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkowników lub Usługobiorców,  ingerencji w strukturę Serwisu lub Aplikacji np. poprzez próbę łamania kodu, czy też wprowadzania wirusów lub innych programów mających na celu usunięcie lub uszkodzenie zasobów Serwisu,
próbie dokonywania zmian lub usuwania treści publikowanych w ramach Serwisu,
dopuszczeniu się innego rodzaju działań, które w sposób oczywisty naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, czy też zasady współżycia społecznego.
Za wyjątkiem sytuacji opisanych w Regulaminie, jak i rozwiązania umowy dotyczącej usług nieodpłatnych, oświadczenie woli Stron w zakresie rozwiązania umowy powinno mieć formę pisemną lub elektroniczną i powinno zostać skierowane pocztą tradycyjną lub na adres mailowy Strony.

§5 Warunki korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę

Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od zarejestrowania się, utworzenia profilu Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu wraz z Polityką prywatności.
W przypadku Usług, które świadczy się poprzez wariant subskrypcji zbiorowej lub też w przypadku zakupu Usług na rzecz innych osób, finalne realizacja Usług w ramach Serwisu jest także uzależniona od zarejestrowania się i utworzenia profilu Użytkownika.
Rejestracja odbywa się poprzez podanie adresu e-mail, na który Usługodawca wysyła link uwierzytelniający wraz z nadanym hasłem.
Usługobiorca w każdej chwili może edytować dane, które udostępnia w ramach profilu Użytkownika, jak i login oraz hasło, które nadał Usługodawca.
Korzystanie z Usług odpłatnych wymaga szczegółowego uzupełnienia danych w ramach profilu Użytkownika.
Usługobiorca każdorazowo oświadcza, że dane podane w formularzach Serwisu są prawidłowe, jest osobą posiadającą zdolność i upoważnienie do zawarcia umowy.
Usługobiorca, czy też Użytkownik działający w imieniu osoby prawnej powinien posiadać stosowne umocowanie do działania, a w tym do składania oświadczeń woli.
Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia poniższych minimalnych wymagań sprzętowych:
posiadania systemu operacyjnego Microsoft Windows lub Mac OS,
zainstalowania przeglądarki internetowej Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
posiadania aktywnego adresu poczty elektronicznej,
posiadania dostępu do sieci Internet o minimalnej przepustowości 2 mb/s,
włączenia skryptów Java,
włączenia aktywnej obsługi plików Cookies.
Dodatkowo wskazuje się, że korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:
Android w wersji minimum 6.0-6.0.1,
iOS w wersji minimum 9.3.6 .
Korzystanie z Serwisu za pomocą sprzętu niespełniającego wyżej określonych minimalnych wymagań może powodować ograniczenie lub brak niektórych funkcjonalności Serwisu.
Usługobiorca oraz Użytkownik niezwłocznie informuje Usługodawcę o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w pracy Serwisu.
Usługodawca nakłada obowiązek stosowania haseł składających się z co najmniej XX znaków, zawierających małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne.
Usługobiorca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia danych dostępowych do profilu Użytkownika.
Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać ewentualnych powiadomień dostarczanych przez Usługodawcę, które odnoszą się do poprawnego korzystania z Serwisu.

§6 Uprawnienia i zobowiązania Usługodawcy

Usługodawca zastrzega prawo do zmian w treściach publikowanych w ramach Serwisu, czy też do zmian funkcjonalności Serwisu w przypadku zmiany profilu działalności gospodarczej, zmian stosowanego oprogramowania i platform zewnętrznych, czy też zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Usługodawca oświadcza, że świadczenie Usług może być przerwane w przypadku pojawienia się awarii niezależnych od Usługodawcy, tj. szczególnie awarii dotyczących usług i zasobów informatycznych, usług hostingowych i aplikacji dostarczanych przez partnerów Usługodawcy. Usługodawca będzie usuwał wszystkie ww. awarie bez zbędnej zwłoki.
Usługodawca nie udziela gwarancji w zakresie dostępności Serwisu oraz Aplikacji.

§7 Postępowania reklamacyjne 

Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być wniesiona drogą elektroniczną lub tradycyjną drogą pocztową na ogólnodostępne adresy kontaktowe Usługodawcy.
Wskazuje się, że reklamacja powinna w swojej treści określać co najmniej: nazwę Usługobiorcy będącego osobą prawną lub imię i nazwisko Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, dane dotyczące reklamowanej Usługi, a w przypadku usług odpłatnych także datę dokonania zakupu.
Usługodawca rozpatruje reklamacje w podstawowym terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Ewentualne wydłużenie okresu rozpatrzenia reklamacji może mieć miejsce tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających.

§8 Ochrona własności intelektualnej

Prawa autorskie do treści i utworów publikowanych w ramach Serwisu przysługują Usługodawcy lub jego partnerom.
Korzystanie z Usług nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do treści i utworów publikowanych w ramach Serwisu.

§9 Ochrona danych osobowych

Usługodawca wskazuje, że jedynym i wiążącym dokumentem, który określa szczegóły przetwarzania danych osobowych, które Usługodawca realizuje jako administrator danych, jest Polityka prywatności dostępna w Serwisie.

§10 Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

Usługodawca zastrzega prawo do zmian w treści Regulaminu na zasadach opisanych w poprzednich paragrafach.
Usługodawca będzie informował Usługobiorcę o zmianach w treści Regulaminu zamieszczając komunikat w Serwisie oraz wysyłając informację o zmianie drogą mailową.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2020.

Brak ważności jakichkolwiek postanowień Regulaminu nie narusza ważności jego pozostałych postanowień.
Wszelkie kwestie nieuregulowane zapisami Regulaminu, podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.
W przypadku umów zawieranych z obywatelami Państw innych niż Rzeczpospolita Polska oraz podmiotami mającymi siedzibę poza terytorium Polski, prawem właściwym jest prawo polskie.